วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

22. การพัฒนาชุดการสอนเรื่องบันไดเสียงวิชาทฤษฎีโน้ต-ร้องโน้ต สำหรับนักเรียนระดับนาฎศิลป์ชั้น
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บทที่ 6
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
21. การพัฒนาชุดการสอนเรื่องคีย์บอร์ดเบื้องต้นวิชาดุริยางค์สากลสำหรับนักเรียนระดับนาฎศิลป์ชั้นต้น
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บทที่ 6
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)