วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

20. การพัฒนาชุดการสอนแบบตารางสอนยืดหยุ่นวิชาศิลปศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บทที่ 6 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
19. การนำเสนอแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากล ด้วยวิธีผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต สำหรับนร.ป.3 ร.ร.สาธิตจุฬาฯ
*****ฉบับเต็ม(pdf)
18. การดำเนินงานโครงการวงเมโลเดียนของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
17. การใช้เพลงพื้นบ้านลำตัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จังหวัดปทุมธานี
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (doc)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)