วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

ประเทศไทยเอ๋ย.....จะรอดไหมหนอ...

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2551

32. สุนทรียรูปในการสื่อสารการแสดงหุ่นละครเล็ก
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
31. ผลการร้องเพลงเด็กที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาไทยของเด็กไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านพอแม็ง จังหวัดยะลา
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
30. ผลการสอนดนตรีโดยใช้รูปแบบบันไดสามขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านด่าน จังหวัดระนอง
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
29. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องการเขียนภาพระบายสีชั้น ป.5 ระหว่างการสอนผ่านจอภาพกับการสอนแบบเผชิญหน้า
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)

วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2551

27. การสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีการฟ้อน
ผีมด-ผีเม็ง

*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
26. การศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
*****เต็มฉบับ(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
25. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ สำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดพิจิตร
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

22. การพัฒนาชุดการสอนเรื่องบันไดเสียงวิชาทฤษฎีโน้ต-ร้องโน้ต สำหรับนักเรียนระดับนาฎศิลป์ชั้น
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บทที่ 6
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
21. การพัฒนาชุดการสอนเรื่องคีย์บอร์ดเบื้องต้นวิชาดุริยางค์สากลสำหรับนักเรียนระดับนาฎศิลป์ชั้นต้น
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บทที่ 6
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

20. การพัฒนาชุดการสอนแบบตารางสอนยืดหยุ่นวิชาศิลปศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บทที่ 6 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
19. การนำเสนอแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากล ด้วยวิธีผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต สำหรับนร.ป.3 ร.ร.สาธิตจุฬาฯ
*****ฉบับเต็ม(pdf)
18. การดำเนินงานโครงการวงเมโลเดียนของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
17. การใช้เพลงพื้นบ้านลำตัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จังหวัดปทุมธานี
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (doc)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)