วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

ประเทศไทยเอ๋ย.....จะรอดไหมหนอ...

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2551

32. สุนทรียรูปในการสื่อสารการแสดงหุ่นละครเล็ก
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
31. ผลการร้องเพลงเด็กที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาไทยของเด็กไทยมุสลิม โรงเรียนบ้านพอแม็ง จังหวัดยะลา
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
30. ผลการสอนดนตรีโดยใช้รูปแบบบันไดสามขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านด่าน จังหวัดระนอง
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
29. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องการเขียนภาพระบายสีชั้น ป.5 ระหว่างการสอนผ่านจอภาพกับการสอนแบบเผชิญหน้า
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)

วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2551

27. การสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีการฟ้อน
ผีมด-ผีเม็ง

*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
26. การศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
*****เต็มฉบับ(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
25. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ สำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดพิจิตร
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ (pdf)
*****บทที่ 1 (pdf)
*****บทที่ 2 (pdf)
*****บทที่ 3 (pdf)
*****บทที่ 4 (pdf)
*****บทที่ 5 (pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)