วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

15. การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูอาจารย์ ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 5 ที่มีต่อดนตรีศึกษา
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก Download ไม่ได้ ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ คลิ๊กที่นี่ครับ)
14. การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์วิชากิจกรรมนาฎศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษา
13. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น วิชาดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก Download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ คลิ๊กที่นี่ครับ)
12. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาดนตรี-นาฎศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร
11. ความเชื่อและพิธีกรรมไหว้ครูดนตรีไทย กรณีศึกษานักดนตรีวงไทย
10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครฯ
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf) ถ้าเปิดไม่ได้ให้กดปุ่ม F5
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก Download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
9. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนที่อยู่และไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางศิลปะการออกแบบ
*****ฉบับเต็ม(pdf)

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

8. บทคัดย่องานวิจัย
*****เป็นบทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา..คลิ๊กที่นี่ครับ..
7. ชุดการสอนร้องเพลง
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บทที่ 6(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หาก Download ไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง หรือ ที่นี่)
6. ผลการใช้ท่ารำไทยเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หากดาว์นโหลดไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่องหรือ ที่นี่)

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550

4. บทวิจัยการสอนดนตรี
******ของคุณพงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล
3. การพัฒนาชุดการสอนรำไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทปบันทึกภาพเป็นสื่อหลัก
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หากดาว์นโหลดไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่องหรือ ที่นี่)
2. เปรียบเทียบพัฒนาการทางร่างกายจากการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หากดาว์นโหลดไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่องหรือ ที่นี่)
1. CAI สาระดนตรี
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หากดาว์นโหลดไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่องหรือ ที่นี่)