วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550

4. บทวิจัยการสอนดนตรี
******ของคุณพงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล
3. การพัฒนาชุดการสอนรำไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทปบันทึกภาพเป็นสื่อหลัก
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หากดาว์นโหลดไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่องหรือ ที่นี่)
2. เปรียบเทียบพัฒนาการทางร่างกายจากการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หากดาว์นโหลดไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่องหรือ ที่นี่)
1. CAI สาระดนตรี
*****บทคัดย่อ(pdf)
*****กิตติกรรมประกาศ(pdf)
*****สารบัญ(pdf)
*****บทที่ 1(pdf)
*****บทที่ 2(pdf)
*****บทที่ 3(pdf)
*****บทที่ 4(pdf)
*****บทที่ 5(pdf)
*****บรรณานุกรม(pdf)
*****ภาคผนวก(pdf)
*****ประวัติผู้วิจัย(pdf)
(หากดาว์นโหลดไม่ได้ให้คลิ๊กที่ชื่อเรื่องหรือ ที่นี่)